Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่ประกาศ  02-10-2563
9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี
 
          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญและเกิดความรักสถาบันตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน โดยช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงโชว์กลองยาวอีสานประยุกต์ โดยวงกลองยาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด สักขาลายฝ้ายงาม จาก Local to Global พิธีรับมอบทุนการศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจำ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๓ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การมอบรางวัลการประกวดผ้าผู้ไทยประจำปี 2563 และนักศึกษาชนะเลิศโครงการประกวดจดบันทึกขั้นเทพ KSU Lecture note
 
         รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง นับจากวันที่ 9 กันยายน 2558 ในวันนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 เรามุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานตามพันธกิจ ซึ่งใช้เป็นเข็มทิศในการผลิตบัณฑิตให้มีความอดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ เราสร้างบัณฑิตมีทักษะชีวิตที่สมบูรณ์เติบโตอย่างมีคุณค่า การพัฒนา ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถชี้นำสังคม ตลอด 5 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมสร้างและพัฒนาสังคมด้วยงานวิชาการ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับภูมิปัญญา เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งต่อท้องถิ่นและประเทศ มุ่งสร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อรองรับระบบการศึกษาการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมีวิสัยทัศน์เป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันดับ 1 ของประเทศ ภายในปี 2570มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  24  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 
  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี  
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ 
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563

     9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี
     9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี

     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี
     ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน คือระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมระดมความคิด การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์