Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่ประกาศ  03-08-2563

      เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน คือระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมระดมความคิด การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถนำมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานภายในองค์กรในทิศทางเดียวกัน และบุคลากรสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กร การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผน มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้กว่า 60 คน นางปฏิมา บุษราคัม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การพัฒนากิจการนักศึกษาและกีฬา ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วง 5 ปี และเชื่อมโยงกับ เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา และวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินภารกิจของสำนักงานอธิการบดีสามารถสนับสนุนขับเคลื่อนให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมระดมความคิดในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานอธิการบดีให้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  77  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 
  9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ 
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๘ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2563

     9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี
     9 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครบรอบ 5 ปี

     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี
     ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน คือระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมระดมความคิด การทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์